Homøopati

Homøopati er en av de mest brukte behandlingsformene innen naturmedisin og alternativ behandling.

Jeg retter meg etter Helsedirektoratets smittevernveileder som gjelder helsevirksomheter med én-til-én kontakt under behandlingen.

Se gjeldende Covid-19 smitteverntiltak før du ankommer Helsesenter i Bergen.

Konsultasjon via telefon, Skype, Messenger etc. på forespørsel.

Se priser/takster

Online timebestilling homøopat Svein Johannessen

Homøopati er en medisinsk behandlingsform med det formål å sette kroppen i stand til å reorganisere seg selv og gjenopprette en tidligere sunn helsetilstand. Behandlingen benyttes for å forebygge eller lindre og dempe symptomer ved akutte eller kroniske sykdommer og styrker kroppens immunforsvar og evne til selvhelbredelse.

Behandlingen retter seg etter de prinsipper og metodiske retningslinjer som ble utformet av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann (1755-1843).

Lege og farmasøyt Samuel Hahnemann Bilde: Wikimedia commons

Hahnemann var kritisk til sin samtids form for medisinsk behandling og var en aktiv pådriver for den søkende, vitenskapelige tendensen som preget utviklingen av moderne medisin på 1800-tallet. Gjennom sin utrettelige virksomhet var han med på reformere farmakologien og var en pioner for moderne hygieniske ideer. Hahnemann arbeidet for en mer human behandling av psykiske lidelser og foregrep en mikrobiologisk forståelse av epidemiske sykdommer.

Lignendeprinsippet
Hahnemanns gjenoppdagelse av prinsippet om at lignende kurerer lignende og det behandlingssystemet han så utviklet, var en helt ny retning innen medisinen. Gjennom grundige undersøkelser viste det seg at den mest permanente gjenopprettelsen av en tidligere sunn tilstand, skjer ved bruk av medisinske substanser som gjennom utprøving på normalt friske personer, frembringer sensasjoner som ligner den sykes symptomtegn. Hahnemann kalte systemet homøopati – av homoios (lignende) og pathos (lidelse).

Og nettopp fordi homøopatiske legemidler blir gitt på grunnlag av lignendeprinsippet, er det av største viktighet at behandlingen skjer med så små doser som overhodet mulig og ved bruk av potenserte (dynamiserte) medisinske substanser. Homøopatisk behandling er derfor også skånsom og kan brukes av både barn og voksne.

FB_top
homøopati homeopati

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Egenvurderingsskjemaer

Se terapibeskrivelseNNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og på Aude Sapere Online.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler