Homøopati

Homøopati (homeopati) er en av de mest brukte behandlingsformene innen naturmedisin, komplementær og alternativ behandling.

Homøopati
bygger på likhetsprinsippet, ved at en medisinsubstans som i tilstrekkelig store doser frembringer symptomtegn hos en frisk person, kan hjelpe syke med lignende symptomtegn når de gis i små (potenserte) doser.

Begrepet er dannet av gresk hómoios ὅμοιος (lignende) og páthos πάθος (sykdom) = lignende helbreder lignende.

FB_top

Homøopatisk behandling skjer ved bruk av potenserte (dynamiserte) medisinske substanser som blir gitt i små doser. Behandlingen er derfor skånsom og uten uheldige bivirkninger.

Behandlingen kan brukes ved fysiske og psykiske lidelser – både av barn og voksne.

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Online timebestilling homøopat Svein Johannessen
Facebook booking homøopat Svein Johannessen

Egenvurderingsskjemaer

Se terapibeskrivelseNNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

Se priser/takster

Hjemmebesøk på forespørsel.